Nậm cao 7 đk đáy 8 đk miệng: 4,2
Chun cao 3 đk miệng: 6. Không nhận tin trả giá!